LIS1-undersøkelsen

9. oktober 2022 By Vilde

I mai 2022, skrev Victoria Schei en kronikk i NRK, hvor hun etterspurte kartlegging av arbeidsvilkårene til de som går LIS-1. Medlytic bestemte seg for å utføre oppdraget pro-bono ved å lage og utføre en undersøkelse. 

Formålet med undersøkelsen var å kartlegge arbeidsforholdene til leger i LIS1 (som enten nylig har gjennomført eller holder på å gjennomføre turnustjenesten), både de positive og de negative sidene.

Det har vært stor respons på undersøkelsen. Noen av funnene ble først publisert i en artikkel i NRK. I tillegg har vi også møtt flere overleger med ansvar for spesialisering på sine respektive sykehus for å diskutere videre bruk av funnene. Vi fortsetter dialogen om hvordan LIS-1-ordningen kan forbedres, og hvordan man kan sikre at LIS1 blir en god overgang til legeyrket.

Informasjon om undersøkelsen:
– Undersøkelsen var anonym, og kunne dermed ikke knyttes til arbeidssted, arbeidsgiver eller personen som har svart på undersøkelsen.
– Spørsmålene i undersøkelsen var basert på en tidligere undersøkelse fra 1992: “Akre V., Hjortdahl P. Profesjonalisering uten styring? Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 2546 – 51” og besto av 29 spørsmål, hvor alle var frivillige.

– Undersøkelsen ble formidlet til personer i Medlytics nettverk, og kun leger som har gjennomført LIS1 eller påbegynt LIS1 f.o.m vår 2019 t.o.m vår 2022 og der helseregion er med ble tatt med i datagrunnlaget.

– Spørreundersøkelsen ble utført i perioden 30.juni til 2. august 2022. Totalt var det 1502 respondenter, hvorav 746 leverte fulle besvarelser, fra alle landets helseforetak.

– Mulige respondenter var 3613, vi hadde dermed en svarprosent på 21 %.-